Referendum over uitbreiding parkeerregulering in Katwijk

4 maanden geleden gepubliceerd

In Katwijk is een verzoek ingediend voor een referendum over de uitbreiding van de parkeerregulering. Het doel is om meer betaalbare woningen te creëren. Het verzoek is ingediend op 22 februari en wordt nu overwogen door de gemeenteraad.

Ondersteuningsverklaringen

Voor een inleidend verzoek voor een referendum zijn minimaal driehonderd ondersteuningsverklaringen nodig. De voorzitter van de raad heeft deze verklaringen onderzocht en geconcludeerd dat de initiatiefnemers en de ondersteuners van het verzoek aan alle voor hen geldende voorwaarden voldoen.

Advies over het referendumverzoek

De raad moet nog een referendumcommissie benoemen om advies te geven over inleidende verzoeken. In een brief van de voorzitter van de raad van 14 februari 2024 staat dat de heer Van Holsteijn beschikbaar is om onafhankelijk advies te geven over het verzoek. Op 26 februari heeft hij zijn advies aangeboden. De conclusie van zijn advies is dat het verzoek tot de volgende fase van het referendumproces mag worden toegelaten.

Zwaarwegend advies

Er zijn eerder uitspraken gedaan over het feit dat het ontwerp-raadsbesluit Uitbreiding parkeerregulering voor meer betaalbare woningen niet referendabel zou zijn. Het advies van de heer Van Holsteijn is echter de basis van het besluit van de raad. Het is een zwaarwegend advies en het concept-besluit volgt dit advies. Als de raad redenen heeft om van het advies af te wijken, is amendering van het concept-besluit nodig.

Besluitvorming

Op basis van artikel 7 lid 1 van de referendumverordening is besluitvorming op 29 februari 2024 vereist, voorafgaand aan de besluitvorming over het raadsvoorstel Uitbreiding parkeerregulering voor meer betaalbare woningen. Als de raad instemt met het inleidende verzoek, behandelt de raad het voorstel over de parkeerregulering, maar wordt de besluitvorming over het (eventueel geamendeerde) concept-raadsbesluit uitgesteld, zodat er een definitief verzoek voor een referendum kan volgen.

Als de raad het inleidende verzoek nu niet inwilligt, vervolgt de raad de vergadering op de gebruikelijke wijze met besluitvorming over het voorstel over de parkeerregulering. Het definitieve besluit wordt op 29 februari 2024 genomen.