Inleidend verzoek voor referendum over parkeerregulatie in Katwijk

5 maanden geleden gepubliceerd

Vier inwoners van Katwijk hebben op 22 februari een inleidend verzoek ingediend voor een referendum bij de gemeenteraad. Het verzoek betreft het ontwerp-raadsbesluit over de uitbreiding van parkeerregulering voor meer betaalbare woningen. De initiatiefnemers hebben dit verzoek ondersteund met 1426 ondersteuningsverklaringen.

Proces van het referendum

Het inleidende verzoek is de eerste stap in het proces van het houden van een referendum in Katwijk. Voor zulk een verzoek zijn minimaal 300 geldige ondersteuningsverklaringen nodig. Het verzoek moet ingediend worden uiterlijk een week voordat de raad het ontwerp-raadsbesluit bespreekt.

De burgemeester, als voorzitter van de raad, laat de gegevens van de initiatiefnemers en de ingeleverde ondersteuningsverklaringen onderzoeken voor 29 februari. Voordat de raad op 29 februari een besluit neemt over het verzoek voor een referendum, ontvangt de raad ook een advies van een externe deskundige.

Advies van een externe deskundige

De heer Van Holsteijn, hoogleraar aan de Universiteit Leiden en lid van diverse referendumcommissies, zal het advies geven. Hij zal adviseren over de vraag of het referendumverzoek voldoet aan de voorwaarden die in de referendumverordening staan. Op basis van zijn advies besluit de raad of de initiatiefnemers de tweede, definitieve stap kunnen zetten. Dit houdt in dat ze duizend ondersteuningen moeten verzamelen om een referendum te organiseren. Het advies is zwaarwegend, maar de raad maakt op 29 februari zelf een afweging of er wel of niet een definitief verzoek voor een referendum kan komen.